JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Undersøkelse: Få tillitsvalgte jobber med likestilling

TEMA: DISKRIMINERING I ARBEIDSLIVET

Undersøkelse: Få tillitsvalgte jobber med likestilling

Colourbox.com

Bare én av fire tillitsvalgte oppgir at det er satt i gang tiltak for å hindre diskriminering på arbeidsplassen.

I 2020 kom det nye bestemmelser inn i likestillingsloven. Den såkalte aktivitets- og redegjørelsesplikten gir arbeidsgiver en plikt til å arbeide aktivt for å «fremme likestilling og å motarbeide diskriminering» ute på arbeidsplassene.

Men en undersøkelse blant LOs tillitsvalgte tyder på at loven ikke følges opp godt nok, ifølge LO.

I loven står det at arbeidet skal skje i samarbeid med tillitsvalgte og de ansattes representanter. Det ser ut til å være mer unntaket enn regelen.

Et viktig likestillingsverktøy

De tillitsvalgte ble blant annet bedt om å ta stilling til utsagnet: «Jeg eller andre tillitsvalgte samarbeider med arbeidsgiver om det lovpålagte likestillingsarbeidet i virksomheten».

Her svarer bare én av tre at de er helt eller delvis enige i denne påstanden.

Videre svarer kun én av fire at det er satt i gang tiltak for å fremme likestilling og motarbeide diskriminering på arbeidsplassen.

– Dette er altfor lave tall, sier førstesekretær i LO, Julie Lødrup.

– Aktivitets- og redegjørelsesplikten er et veldig viktig likestillingsverktøy som forhåpentlig vil virke effektivt dersom det blir brukt, kommenterer hun.

Det er forskningsstiftelsen Fafo som har gjennomført undersøkelsen på vegne av LO. I underkant av 1.150 tillitsvalgte har svart.

Arbeidsgivers ansvar

Om det lovpålagte arbeidet ikke finner sted overhodet, eller om arbeidsgiverne bare lar være å involvere de tillitsvalgte, gir ikke undersøkelsen noe svar på. Begge deler er alvorlig nok, mener Julie Lødrup.

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at tillitsvalgte blir inkludert.

– Det skal ikke være nødvendig at tillitsvalgte tar initiativet. Tillitsvalgte skal være med i likestillingsarbeidet gjennom det ordinære medbestemmelsesapparatet, påpeker hun.

Kommunene kartlegger ikke

Offentlige virksomheter og private bedrifter som har 50 ansatte eller mer, er pålagt å kartlegge eventuelle lønnsforskjeller mellom kjønnene. Kartleggingen skal gjennomføres annethvert år.

Likevel svarer bare 15 prosent av de tillitsvalgte i kommunal og fylkeskommunal sektor at det er foretatt en slik kartlegging på deres arbeidsplass.

IKKE GODT NOK: Førstesekretær i LO, Julie Lødrup, er ikke fornøyd med funnene fra Tillitsvalgtpanelet.

IKKE GODT NOK: Førstesekretær i LO, Julie Lødrup, er ikke fornøyd med funnene fra Tillitsvalgtpanelet.

Martin Guttormsen Slørdal

– Det er veldig lavt. Vi må jo forutsette at kommunene følger loven. Undersøkelsen kan tyde på at arbeidet ikke har kommet ordentlig i gang ennå, sier Lødrup.

Tilsvarende tall for større private bedrifter og for statlig sektor er henholdsvis 25 og 38 prosent. Også det er for dårlig, mener LOs førstesekretær.

Ventelister på kurs

I 2018 ble fire forskjellige lover slått sammen til én felles felles likestillings- og diskrimineringslov. Etter at den nye loven ble vedtatt, har det skjedd mye på likestillings- og diskrimineringsfeltet i arbeidslivet. Blant annet ble aktivitets- og redegjørelsesplikten forsterket fra 2020.

Geir Myklebust i Studieforbundet AOF mener de tillitsvalgte er gode på arbeidsmiljøloven og hovedavtalen, men at de ikke kan like mye om likestillings- og diskrimineringsloven.

– Det er viktig at de tillitsvalgte har nok kunnskap når de skal bistå sine medlemmer. At all mulig dokumentasjon fins vedlagt og at klagen er ført i pennen på en god måte når en sak skal sendes inn til Diskrimineringsnemda, er vesentlig for en god behandling, sier han.

Når Diskrimineringsnemda behandler en klagesak, vurderes saken kun ut fra det skriftlige materialet. De verken intervjuer eller snakker med vedkommende klager. Derfor er presentasjon og dokumentasjon særdeles viktig.

Det mangler imidlertid ikke på interesse. Til AOFs kurs om diskriminering i arbeidslivet er det lange ventelister, forteller Myklebust.

Kursing i Fellesforbundet

At det er et stort behov for kursing og opplæring, erfarer også Fellesforbundet. Derfor har forbundet satt i gang med å utvikle sitt eget kursopplegg for de tillitsvalgte i alle ledd av organisasjonen. Onur Safak Johansen er faglig sekretær i organisasjonsavdelingen i Fellesforbundet, og ansvarlig for prosjektet.

– Bakgrunnen for vedtaket om å styrke arbeidet mot diskriminering og for likestilling, er at Fellesforbundets organisasjon ikke er godt nok opplært i likestillingslovverket og hvordan man behandler denne type saker, forteller Johansen.

Fellesforbundet vil kjøre opplæring i alle ledd av organisasjonen, med ulike opplegg for klubber, avdelinger og ansatte. Formålet er å sikre medlemmene i forbundet en bedre beskyttelse mot diskriminering, og å sette de tillitsvalgte i stand til å jobbe aktivt med likestillingsarbeid på arbeidsplassene.

ragnhild@lomedia.no


sissel@lomedia.no

Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Alle norske virksomheter har en plikt til å jobbe aktivt og målrettet for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette står i likestillingslovens §26.

Denne plikten gjelder alle diskrimineringsgrunnlagene som er nevnt i likestillings- og diskrimineringsloven, ikke bare likestilling mellom kjønnene.

Det er først og fremst arbeidsgiver som er ansvarlig for å gjennomføre dette arbeidet, men i lovteksten står det presisert at arbeidet skal skje i samarbeid med tillitsvalgte og de ansattes representanter.

Hvor omfattende denne plikten er avhenger av om det er en offentlig eller privat virksomhet, og av virksomhetens størrelse.

Alle offentlige virksomheter og alle private virksomheter med 50 ansatte eller flere skal jobbe med likestilling og diskriminering etter en bestemt metode som loven fastsetter.

Aktivitetsplikten innebærer blant annet at arbeidsgiver annethvert år skal kartlegge lønnsforskjeller mellom kjønnene og ufrivillig deltid. Arbeidsgiver er også pålagt å undersøke om det finnes risiko for diskriminering i virksomheten.

Redegjørelsesplikten sier at arbeidsgiver skal redegjøre for likestillingen i virksomhetens årsberetning eller årsrapport. 

17.03.2023