JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Om LO-Aktuelt

LO-Aktuelt er et magasin for LO Norge og tillitsvalgte i LO-tilknyttede forbund.

LO-Aktuelt er medlem av Fagpressen og redigeres etter:
· Redaktørplakaten
· Vær varsom-plakaten

Redaksjonen

Ansvarlig redaktør:
Tore Ryssdalsnes
Telefon: 970 73 092
Epost: tore.ryssdalsnes@lomedia.no

Redaktør:

Ragnhild Heyerdahl
Telefon: 458 51 923
Epost: ragnhild.heyerdahl@lomedia.no

Redaksjonssekretær:
Cathrine Kahrs
Telefon: 916 08 934
Epost: cathrine.kahrs@lomedia.no

Journalister:
Anne Siri Renå
Telefon: 916 37 302
Epost: anne.siri.rena@lomedia.no

Martin Guttormsen Slørdal
Telefon: 944 95 221
Epost: martin.slordal@lomedia.no

Sissel M. Rasmussen
Telefon: 977 59 082
Epost: sissel.rasmussen@lomedia.no

Grafikere:
Eva-Lill Bekkevad
Telefon: 913 33 489
Epost: eva.lill.bekkevad@lomedia.no

Katrine Nordbø
Telefon: 986 54 063
Epost: katrine@lomedia.no

Utgiver:
LO Norge

Adresse

Besøksadresse:
LO Media
Storgata 33 A (9. etasje)
0184 OSLO

Postadresse:
LO Media
Postboks 8964, Youngstorget
0028 OSLO

Abonnement/adresseendring

LO Media
Telefon: 23 06 34 00
Epost: abonn.loaktuelt@lomedia.no

Annonser

Andrine Wefring
Telefon: 996 40 641
Epost: andrine.wefring@lomedia.no

Formålsparagraf

LO-Aktuelts hovedformål er å bidra til debatten om LOs og LO-forbundenes hovedstrategier, informere om og vurdere deres holdninger på sentrale samfunnspolitiske områder, belyse viktige økonomiske, faglige og politiske spørsmål og være et debattorgan for norsk fagbevegelse. Målgruppen er tillitsvalgte i LO og LO-forbundene og norsk opinion for øvrig, som media, arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, samfunnspolitisk orienterte organisasjoner og institusjoner, politikere og myndigheter. LO-Aktuelt skal drive saklig journalistikk forankret i fagbevegelsens verdigrunnlag, Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten.

Etiske regler for LO-Aktuelt

Kildekritikk

Pressens store gjennomslagskraft og påvirkning av den offentlige dagsorden forutsetter et bevisst og kritisk forhold til kilder. LO-Aktuelts troverdighet hviler på kildebruken. Derfor skal:

motivene til kilder, tipsere og andre som ønsker å gi informasjon vurderes kritisk.

• alle tips sjekkes grundig. En sak bør som regel ha mer enn én kilde.

• anonyme kilder som hovedregel ikke benyttes. Dersom bare én kilde eller anonym kilde brukes, må det stilles ekstra strenge krav til kildekritikk.

Integritet

LO-Aktuelts redaksjonelle medarbeidere skal følge de presseetiske retningslinjer som trekkes opp i Vær varsom-plakaten

• sørge for at partene kommer til orde i kontroversielle saker

• ikke sette sin journalistiske troverdighet på spill i reklame eller markedsføring

• ikke dekke virksomheter/aktiviteter der de selv eller deres nærmeste familie har eierinteresser, sentrale verv eller som de på annen måt er nær knyttet til

• ikke ha private interesser innen de fagområder de selv dekker

• opplyse redaktøren om alle sine eierinteresser og sentrale verv i foretak og organisasjoner. LO-Aktuelts ansvarlige redaktør avgjør om medarbeidernes interesser er av en slik størrelse og omfang at vedkommende ikke bør dekke stoffområdet for LO-Aktuelt.

• ikke selv trekke økonomisk fordel av upubliserte opplysninger, eller gi andre slik informasjon som det kan trekkes økonomisk fordel av

• ikke motta gaver eller ytelser i forbindelse med sitt arbeid, med mindre disse er av symbolsk karakter. I tvilstilfeller skal ansvarlig redaktør spørres

• ikke delta på reiser og arrangementer som er betalt av andre uten at dette er drøftet med redaksjonsledelsen. Ansvarlig redaktør avgjør i hvert enkelt tilfelle om deltakelse i betalte arrangementer er forenlig med LO-Aktuelts – eller den enkelte medarbeiders – integritet og troverdighet

• klarere eventuelt journalistisk arbeid for andre oppdragsgivere med ledelsen

• hvis mulig bør reportasje og kommentar ikke skrives av samme journalist. I tvilstilfeller skal dette diskuteres.

• kommentarer skal merkes tydelig

Personvern

Hensynet til informasjonsplikten og offentlighetens krav til innsyn må alltid veies mot hensynet til personvern og privatlivets fred. Derfor skal LO-Aktuelts medarbeidere være varsomme med å bringe bilder, navn eller andre opplysninger som kan identifisere:

• ofre for trakassering, ulykker og andre dramatiske hendelser

• barn, umyndige og andre som ikke kan øyne konsekvensene av å framtre offentlig

Alle tvilstilfeller skal forelegges LO-Aktuelts ansvarlige redaktør.

Tekstreklame og sponsing

LO-Aktuelts lesere skal være sikre på at all informasjon gis etter en redaksjonell vurdering. Derfor skal

• Norsk Presseforbunds tekstreklameregler følges

• tekstreklame ikke forekomme, men dette forhindrer ikke forhåndsomtale av arrangementer og begivenheter

• sponsing av journalistisk arbeid ikke forekomme

• annonser og tekst holdes klart atskilt

• tekstlignende annonser utstyres med en typografi som ikke kan forveksles med redaksjonelt stoff

Kildebehandling

LO-Aktuelts kilder skal gjengis korrekt. Derfor har kildene alltid rett til

• å få vite hvordan de blir gjengitt. I skriftlig materiale skal bruk av anførselstegn garantere ordrett gjengivelse, og bruk av sitatstrek (tankestrek) korrekt gjengitt meningsinnhold

• å bli beskyttet når de er lovet anonymitet

• å bli beskyttet mot seg selv når det er åpenbart at de ikke ser konsekvensene av sine uttalelser

• å være trygg på at upublisert materiale (notater, båndopptak og film) ikke utleveres til noen utenfor redaksjonen

• å bli navngitt når kilden er en annen publikasjon/nyhetsmedium

Feilretting

LO-Aktuelt skal bestrebe seg på at alle opplysningene være korrekte slik at feil ikke forekommer. Dersom feil likevel oppstår, skal

• beklagelse eller dementi gis så snart som overhodet mulig og tas inn på godt synlig plass

• dersom redaksjonsledelsen vurderer beklagelse eller dementi, skal man konferere med den berørte journalist

Bruk av bilder

I LO-Aktuelt skal all bruk av bilder underlegges den samme kritiske vurdering som annet redaksjonelt stoff. Leserne har rett til å vite hva slags bilder de ser. Det presiseres derfor at

• nyhetsfotografier ikke må manipuleres

• det skal skilles klart mellom nyhets- og illustrasjonsfoto

• manipulerte bilder skal alltid merkes

• dersom bilder fra arkiv brukes som illustrasjonsfoto skal de merkes «arkivfoto»

• LO-Aktuelts medarbeidere skal vise spesiell varsomhet med bruk av bilder av døde og skadde i forbindelse med reportasjer fra krig, ulykker og katastrofer

Journalistens rettigheter

Hensynet til integritet og troverdighet legger begrensninger på journalisters frihet til å opptre på samfunnsområder de selv dekker som journalister. Dette forhindrer ikke at journalister for øvrig kan gjøre bruk av sine demokratiske rettigheter til å delta i samfunnsaktiviteter. LO-Aktuelts journalister har

• rett til å nekte å utføre arbeid som strider mot egen overbevisning eller faglig integritet

• rett til å bli konferert med før eventuelle dementier og rettelser

• rett til å bli gjort kjent med redigering/endringer av stoffet før det kommer på trykk så sant det er praktisk mulig

• rett til signatur på eget stoff/egne bilder (jfr. Åndsverkloven og Lov om fotografi)

• rett til å nekte signatur hvis redaksjonsledelsen eller desken endrer stoffet/bildet på en slik måte at vedkommendes opphavsrett blir krenket, eller hvis redaksjonelt stoff blir framstilt på en måte som er journalistisk uforsvarlig (jfr. Åndsverkloven og Lov om fotografi)

LO-Aktuelt skal:

• rekruttere medarbeidere av begge kjønn, ulik alder og med ulik bakgrunn

Journalistens plikter

Redakjonens medarbeidere plikter å kjenne til lovbestemmelser og etiske retningslinjer som gjelder for norsk presse og ha tilfredsstillende kunnskap om fagbevegelsens verdigrunnlag (se formålsparagrafen).

15.10.2021